Algemene voorwaarden

Definities
Opdrachtnemer: OxiWaterJet Europe BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zeist onder het nummer 61170852.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersonen die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, één en ander in de ruimste zin des woord.
Overeenkomst: Een door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte uitgebracht door opdrachtnemer ter zake door opdrachtnemer te verlenen dienst(en), tegen een in de overeenkomst vastgelegde door opdrachtgever te betalen prijs.

1. Toepasselijkheid
Op alle offertes, overeenkomsten en (leveringen van) diensten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en leidend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.

2. Grondslag offertes
2.1 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
2.2 Opdrachtnemer brengt offertes uitsluitend schriftelijk uit.
2.3 Offertes zijn geldig tot vier kalenderweken na het uitbrengen van de offerte door opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk een afwijkende geldigheidsduur is vermeld in de offerte.
2.4 Geoffreerde tarieven en eventuele kortingen zijn uitsluitend van toepassing op de desbetreffende offerte.
2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van opdrachtnemer (zullen) zijn betrokken.
3.2 Als opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met internetaansluiting.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of door opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW.
6.2 Opdrachtgever is verplicht om:
a. Facturen van opdrachtnemer binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen.
b. Tussentijds verleende diensten te betalen, indien die diensten separaat zijn begroot in de overeenkomst.
6.3 Eventuele bezwaren tegen factuurbedragen schorten de betalingsverplichting niet op.
6.4 Indien betaling achterwege blijft, kan opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
6.5 Indien betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt, is opdrachtgever verplicht om zonder ingebrekestelling een vergoeding te betalen van:
a. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten (die door de vordering zijn veroorzaakt) te betalen, naast het openstaande hoofdsom en de rente. Deze incassokosten zijn tenminste 15% van de vordering met een minimum van € 75,- per vordering.
b. 1% per maand of de wettelijke rente – indien deze hoger is – vanaf het einde van deze betalingstermijn over de openstaande vordering (wegens derving van inkomsten en interest).
6.6 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
7.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
7.2 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht(uitvoering) ontstaat door toedoen van opdrachtgever, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever bevestigd.

8. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van opdrachtnemer worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
9.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
9.2 Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer.
Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toekomstige):
a. Schade welke door de opdrachtgever en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet, grove schuld en onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
b. Indirecte (bedrijfs)schade (bijvoorbeeld door derving van inkomsten) van opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
c. Schade als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie in de offerteaanvraag.
12.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventueel geldende eigen risico.
Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
12.3 Indien opdrachtgever een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen een jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van dit jaar te vervallen.
12.4 Opdrachtgever dient eventuele klachten uiterlijk binnen twee weken na de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken, op straffe van verval van dit zogeheten recht van reclame.
12.5 Opdrachtgever is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of derden is en/of zal ontstaan als (in)direct gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad begaan door de opdrachtgever en/of derden.

13. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14. Geschillen
14.1 Het Nederlands recht beheerst deze algemene voorwaarden en de (desbetreffende) overeenkomsten.
14.2 De partijen spannen zich tot het uiterste in om in onderling overleg eventuele geschillen op te lossen alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.3 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam.
14.4 Indien een beding(en) in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden (wettelijk) ongeldig blijken, dan:
a. Worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar doel, strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
b. Laat dit de geldigheid van alle andere bedingen onverlet.

Deze algemene voorwaarden worden bij elke offerte bijgevoegd.

Deel ons op sociale media